Lid worden

Enthousiast geworden en wil je graag bij Westland Wil Vooruit fietsen, dan heten we je graag van harte welkom.

Als je hebt kennisgenomen van de informatie over: lidmaatschap, contributie en het verplichte basislidmaatschap KNWU en evt. licentie, meldt je dan aan via dit formulier.

Let wel: het lidmaatschap loopt steeds van 1 januari tot en met 31 december .

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen als uiterlijk 4 weken vóór 31 december wordt opgezegd door middel van een mail aan: ledenadministratie@westlandwilvooruit.nl.

Bij niet of te late opzegging geeft het lid te kennen dat het lidmaatschap automatisch een jaar door mag lopen en is ook voor het volgende jaar contributie verschuldigd. Peildatum lidmaatschap is voor de KNWU op 1 januari van het betreffende jaar, zodat alsdan ook de kosten van het basislidmaatschap door de KNWU in rekening worden gebracht.

Lid worden wielrennen/MTB

Lid worden Trimmers

Meer over lidmaatschappen

JEUGD (t/m 14 jaar)  / overgang naar de Nieuwelingen in het jaar dat je 15 wordt.
Contributie € 84,50 (incl. KNWU lidmaatschap á € 14,00 in 2024)

NIEUWELINGEN (15 t/m 16 jaar)  / overgang naar de Junioren in het jaar dat je 17 wordt.
Contributie € 99,50 (incl. KNWU lidmaatschap á € 14,00 in 2024)

JUNIOREN  (17 t/m 18 jaar)  / overgang naar de Senioren in het jaar dat je 19 wordt.
Contributie € 109,50 (incl. KNWU lidmaatschap á € 14,00 in 2024)

ELITEN EN BELOFTEN (vanaf 19 jaar/ Senioren)
Contributie € 119,50 (incl. KNWU lidmaatschap á € 14,00 in 2024)

AMATEURS / Senioren
Contributie € 119,50  (incl. KNWU lidmaatschap á € 14,00 in 2024)

TRIMMERS *)
Wedstrijd /
contributie € 114,50  (incl. KNWU lidmaatschap á € 14,00 in 2024)
TOER / contributie € 110,00 (incl. NFTU lidmaatschap*) á € 40,00 in 2024
Wedstrijd/TOER contributie € 154,00 (incl. KNWU lidmaatschap á € 14,00 en NTFU lidmaatschap-verzekering*) á € 40,00 in 2024)
*)NTFU-leden zijn standaard verzekerd tegen schade aan de fiets. Daarnaast zijn zij ook verzekerd tegen ongevallen op het moment dat ze deelnemen aan een NTFU- of clubactiviteit. Dit kan zijn een training(rit), toertocht, maar ook een clubrit of -weekend in het buitenland.  Wedstrijden vallen hier niet onder!!
Aanvullende info NTFU ongevallen/fietsverz:
NTFU leden zijn, gedurende de tijd dat zij daadwerkelijk deelnemen aan wielersportevenementen van, goedgekeurd
door, of onder auspiciën van de NTFU, KNWU (t/m fun klasse 4) en NTB of een van de aangesloten organisaties.
-Deze dekking is eveneens van kracht gedurende de tijd dat verzekerden daadwerkelijk deelnemen aan een door
de NTFU, KNWU en NTB of één der bij de NTFU, KNWU en NTB aangesloten verenigingen georganiseerde reis
naar het buitenland welke tot doel heeft de deelname aan een wielersportevenement van, goedgekeurd door of
onder auspiciën van de NTFU, KNWU en NTB of een buitenlandse zusterorganisatie van de NTFU, KNWU en NTB.
Wat is een wielersportevenement:
Fietssportactiviteiten waaronder clubritten, trainingen, clinics, toertochten, tijdritten, rijden op de wielerbaan,
mountainbike-evenementen, cyclo-sportieven en koersen.
Expertisegrens:
De Expertisegrens bedraag € 750,00 met dien verstande dat de expert achteraf controle uitvoert.
Wat is een ongeval:
Tijdens het fietsen een plotselinge, ongewilde, van buiten komende, onmiddellijke gewelddadige inwerking , die schade
aan de fiets tot gevolg heeft. Voorbeelden: vallen, botsen, tak tussen de wielen.
Het spontaan afbreken van onderdelen die niet het gevolg zijn van hetgeen hiervoor genoemd is, valt niet onder de
dekking van de polis maar beschouwen zij als een eigen gebrek.

MTB recreatiegroep senioren (zaterdagmiddag groep – trainer P. Vellekoop)
Contributie € 65,00 (excl. KNWU basislidmaatschap)

KADERLID: Contributie € 43,50 per jaar (incl. KNWU lidmaatschap á € 14,00 in 2024)
Een kaderlidmaatschap is bestemd voor mensen die actief bijdragen aan de vereniging, maar niet actief deelnemen aan activiteiten (wedstrijden, trainingen, etc.) van de vereniging, maar wel lid willen/moeten zijn van WWV.
LET OP: Renners, mountainbikers of trimmers die wedstrijden/vossenjachten rijden en/of trainingen volgen en daarnaast ook vrijwilligerswerk doen, komen niet in aanmerking voor het kaderlidmaatschap. Zij hebben een regulier lidmaatschap.

 

 

Westland Wil Vooruit int de contributie via Club Collect.
Club Collect ondersteunt ons door de administratieve verwerking over te nemen, zoals het versturen van betaalverzoeken en -herinneringen.
In de maand maart ontvangt elk lid via ClubCollect een betaalverzoek met een link naar jouw persoonlijke betaalpagina per e-mail of SMS.
Indien je een automatische incasso machtiging aan WWV hebt afgegeven krijg je vanuit ClubCollect bericht dat er een incasso plaats gaat vinden betreffende de contributie. 

Het lidmaatschap wordt telkens aangegaan voor een jaar.
Bij niet of niet tijdige betaling gaat het bestuur ervan uit dat het lid geen prijs meer stelt op voortzetting van het lidmaatschap en zal opzegging door de vereniging volgen.
Echter, dit ontslaat het lid niet van de verplichting om de contributie van het lopende kalenderjaar te voldoen!

De KNWU is, door regelgeving vanuit NOC*NSF en aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak (onderwerpen doping en tucht), verplicht gesteld alle leden van verenigingen die actief betrokken zijn bij de wielersport aan zich te verbinden.

Dus iedereen die deelneemt of meewerkt aan activiteiten en/of werkzaamheden gerelateerd aan KNWU activiteiten, moet lid zijn bij de KNWU.

Tijdens het beoefenen van sport wordt een bepaald risico door de deelnemers aanvaard. Bij een valpartij of iets dergelijks is er vaak geen sprake van enige wettelijke aansprakelijkheid. Dit is een risico wat bij deze sportbeoefening hoort. Aansprakelijkheidstelling en daarmee aanspraak op de aansprakelijkheidsverzekering gaat hier dus niet altijd op.

Via het lidmaatschap en licenties zijn de leden aanvullend verzekerd voor: (zie voor een uitgebreide toelichting de KNWU site)
https://kenniscentrum.knwu.nl/nl_NL/verzekeringen-leden-en-licentiehouders

Persoonlijke Ongevallen
Deze ongevallenverzekering keert een bedrag uit als je door een ongeval komt te overlijden of bij blijvende invaliditeit. Er geldt een uitsluiting voor schade aan het gebit!)

Rechtsbijstand.
Als je schade hebt als gevolg van een verkeersongeval of als iemand anders voor je schade aansprakelijk is, dan gaat de verzekeraar de schade namens jou verhalen op de schuldige tegenpartij. Ook de kosten van verweer vallen onder de dekking als je, voor een overtreding van verkeersrechtelijke aard, strafrechtelijk wordt vervolgd. Doping gerelateerde zaken en tuchtzaken zijn uitgesloten van dekking. De rechtsbijstandverzekering is alleen geldig binnen Europa. Deze verzekering dekt alleen de bijstand die ze verlenen in het verhalen van de geleden schade. Zij vergoedt dus niet de geleden schade die is opgetreden tijdens het voorval. Daarnaast dekken zij ook niet de gemaakte advocaatkosten als deze door jezelf is ingeschakeld.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA).
Deze verzekering dekt zowel materiële schade als letselschade indien er sprake is van wettelijke aansprakelijkheid die door jou aan andere personen is toegebracht tijdens de wielersportevenementen. Dit heeft geen betrekking op schade of letsel tussen onderlinge renners omdat dit bij Sport en Spel uitgesloten is. 
Veel Nederlanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering standaard afgesloten bij een verzekeraar. Echter in een aantal polissen van verzekeraars gelden bepaalde uitsluitingen. De KNWU verzekering dekt in het geval van uitsluiting alsnog de schade, mits je hiervoor wettelijk aansprakelijk bent.
Hierbij kun je denken aan letsel of schade aan buitenstaanders tijdens wedstrijden of clubtrainingen.

De aanmelding van het lidmaatschap loopt via de verenigingen. De kosten van het basislidmaatschap van € 12,00 (2022) worden rechtstreeks met de verenigingen verrekend (bedrag wordt jaarlijks opnieuw bepaald).

Let op: het basislidmaatschap is geen licentie!
Ieder basislid heeft een eigen KNWU lidmaatschapsnr. (naast een eventuele licentie)
.

Om te kunnen deelnemen aan (club)wedstrijden moet je lid zijn of worden van een vereniging om daarna een licentie aan te vragen bij de KNWU.
Via ‘MijnKNWU’ moet je inloggen en daarna kan de benodigde licentie worden aangevraagd. Dit gaat buiten de vereniging om en kan daarom ook alleen bij de KNWU aangevraagd en verlengd worden.

De KNWU kent verschillende wedstrijdlicenties voor diverse categorieën. De looptijd van een licentie is 1 kalenderjaar: van 1 januari tot en met 31 december van dat jaar.
Je leeftijd en niveau bepalen welke licentie je kan kiezen.
Je trainer kan je vertellen welke licentie voor jou van belang is.

Met ingang van 2021 is er een nieuwe licentie bijgekomen: STARTLICENTIE (kosten zijn per leeftijdscategorie verschillend)
Deze heb je nodig als je wilt deelnemen aan FUNklasse wedstrijden, club/ interclubwedstrijden, BMX-afdelingswedstrijden en het NK Clubs.
Voor Vossenjachten is deze licentie NIET nodig.

Voor meer informatie over KNWU licenties:  https://kenniscentrum.knwu.nl/nl_NL/licenties1
Hier kun je ook alles terugvinden over het aanvraagproces, maar ook m.b.t. het wisselen van licenties etc.

Kosten KNWU Licenties 2022 (volgens opgave KNWU website)
Startlicentie (23+)              €  30,60
Startlicentie (U23)             €   24,45
Startlicentie (U19)             €   18,35
Startlicentie (U17)             €   18,35
Startlicentie (U15)             €   12,25
Startlicentie (U12)             €   12,25
Nieuweling 1e jaars           €   84,35
Nieuweling 2e jaars           €   84,35
Amateur                               €  129,60
Sportklasse                          €  112,45
Belofte                                  €  254,25

Het lidmaatschap loopt steeds van 1 januari tot en met 31 december.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen als uiterlijk 4 weken vóór 31 december wordt opgezegd door middel van een mail aan: ledenadministratie@westlandwilvooruit.nl. Bij niet of te late opzegging geeft het lid te kennen dat het lidmaatschap automatisch een jaar door mag lopen en is ook voor het volgende jaar contributie verschuldigd.

Voor alle vragen m.b.t. lidmaatschapszaken: ledenadministratie@westlandwilvooruit.nl

Kosten

JEUGD (t/m 14 jaar)  / overgang naar de Nieuwelingen in het jaar dat je 15 wordt.
Contributie € 84,50 (incl. KNWU lidmaatschap á € 14,00 in 2024)

NIEUWELINGEN (15 t/m 16 jaar)  / overgang naar de Junioren in het jaar dat je 17 wordt.
Contributie € 99,50 (incl. KNWU lidmaatschap á € 14,00 in 2024)

JUNIOREN  (17 t/m 18 jaar)  / overgang naar de Senioren in het jaar dat je 19 wordt.
Contributie € 109,50 (incl. KNWU lidmaatschap á € 14,00 in 2024)

ELITEN EN BELOFTEN (vanaf 19 jaar/ Senioren)
Contributie € 119,50 (incl. KNWU lidmaatschap á € 14,00 in 2024)

AMATEURS / Senioren
Contributie € 119,50  (incl. KNWU lidmaatschap á € 14,00 in 2024)

TRIMMERS *)
Wedstrijd /
contributie € 114,50  (incl. KNWU lidmaatschap á € 14,00 in 2024)
TOER / contributie € 110,00 (incl. NFTU lidmaatschap*) á € 40,00 in 2024
Wedstrijd/TOER contributie € 154,00 (incl. KNWU lidmaatschap á € 14,00 en NTFU lidmaatschap-verzekering*) á € 40,00 in 2024)
*)NTFU-leden zijn standaard verzekerd tegen schade aan de fiets. Daarnaast zijn zij ook verzekerd tegen ongevallen op het moment dat ze deelnemen aan een NTFU- of clubactiviteit. Dit kan zijn een training(rit), toertocht, maar ook een clubrit of -weekend in het buitenland.  Wedstrijden vallen hier niet onder!!
Aanvullende info NTFU ongevallen/fietsverz:
NTFU leden zijn, gedurende de tijd dat zij daadwerkelijk deelnemen aan wielersportevenementen van, goedgekeurd
door, of onder auspiciën van de NTFU, KNWU (t/m fun klasse 4) en NTB of een van de aangesloten organisaties.
-Deze dekking is eveneens van kracht gedurende de tijd dat verzekerden daadwerkelijk deelnemen aan een door
de NTFU, KNWU en NTB of één der bij de NTFU, KNWU en NTB aangesloten verenigingen georganiseerde reis
naar het buitenland welke tot doel heeft de deelname aan een wielersportevenement van, goedgekeurd door of
onder auspiciën van de NTFU, KNWU en NTB of een buitenlandse zusterorganisatie van de NTFU, KNWU en NTB.
Wat is een wielersportevenement:
Fietssportactiviteiten waaronder clubritten, trainingen, clinics, toertochten, tijdritten, rijden op de wielerbaan,
mountainbike-evenementen, cyclo-sportieven en koersen.
Expertisegrens:
De Expertisegrens bedraag € 750,00 met dien verstande dat de expert achteraf controle uitvoert.
Wat is een ongeval:
Tijdens het fietsen een plotselinge, ongewilde, van buiten komende, onmiddellijke gewelddadige inwerking , die schade
aan de fiets tot gevolg heeft. Voorbeelden: vallen, botsen, tak tussen de wielen.
Het spontaan afbreken van onderdelen die niet het gevolg zijn van hetgeen hiervoor genoemd is, valt niet onder de
dekking van de polis maar beschouwen zij als een eigen gebrek.

MTB recreatiegroep senioren (zaterdagmiddag groep – trainer P. Vellekoop)
Contributie € 65,00 (excl. KNWU basislidmaatschap)

KADERLID: Contributie € 43,50 per jaar (incl. KNWU lidmaatschap á € 14,00 in 2024)
Een kaderlidmaatschap is bestemd voor mensen die actief bijdragen aan de vereniging, maar niet actief deelnemen aan activiteiten (wedstrijden, trainingen, etc.) van de vereniging, maar wel lid willen/moeten zijn van WWV.
LET OP: Renners, mountainbikers of trimmers die wedstrijden/vossenjachten rijden en/of trainingen volgen en daarnaast ook vrijwilligerswerk doen, komen niet in aanmerking voor het kaderlidmaatschap. Zij hebben een regulier lidmaatschap.

 

 

Inning

Westland Wil Vooruit int de contributie via Club Collect.
Club Collect ondersteunt ons door de administratieve verwerking over te nemen, zoals het versturen van betaalverzoeken en -herinneringen.
In de maand maart ontvangt elk lid via ClubCollect een betaalverzoek met een link naar jouw persoonlijke betaalpagina per e-mail of SMS.
Indien je een automatische incasso machtiging aan WWV hebt afgegeven krijg je vanuit ClubCollect bericht dat er een incasso plaats gaat vinden betreffende de contributie. 

Het lidmaatschap wordt telkens aangegaan voor een jaar.
Bij niet of niet tijdige betaling gaat het bestuur ervan uit dat het lid geen prijs meer stelt op voortzetting van het lidmaatschap en zal opzegging door de vereniging volgen.
Echter, dit ontslaat het lid niet van de verplichting om de contributie van het lopende kalenderjaar te voldoen!

Basis lidmaatschap

De KNWU is, door regelgeving vanuit NOC*NSF en aansluiting bij het Instituut Sportrechtspraak (onderwerpen doping en tucht), verplicht gesteld alle leden van verenigingen die actief betrokken zijn bij de wielersport aan zich te verbinden.

Dus iedereen die deelneemt of meewerkt aan activiteiten en/of werkzaamheden gerelateerd aan KNWU activiteiten, moet lid zijn bij de KNWU.

Tijdens het beoefenen van sport wordt een bepaald risico door de deelnemers aanvaard. Bij een valpartij of iets dergelijks is er vaak geen sprake van enige wettelijke aansprakelijkheid. Dit is een risico wat bij deze sportbeoefening hoort. Aansprakelijkheidstelling en daarmee aanspraak op de aansprakelijkheidsverzekering gaat hier dus niet altijd op.

Via het lidmaatschap en licenties zijn de leden aanvullend verzekerd voor: (zie voor een uitgebreide toelichting de KNWU site)
https://kenniscentrum.knwu.nl/nl_NL/verzekeringen-leden-en-licentiehouders

Persoonlijke Ongevallen
Deze ongevallenverzekering keert een bedrag uit als je door een ongeval komt te overlijden of bij blijvende invaliditeit. Er geldt een uitsluiting voor schade aan het gebit!)

Rechtsbijstand.
Als je schade hebt als gevolg van een verkeersongeval of als iemand anders voor je schade aansprakelijk is, dan gaat de verzekeraar de schade namens jou verhalen op de schuldige tegenpartij. Ook de kosten van verweer vallen onder de dekking als je, voor een overtreding van verkeersrechtelijke aard, strafrechtelijk wordt vervolgd. Doping gerelateerde zaken en tuchtzaken zijn uitgesloten van dekking. De rechtsbijstandverzekering is alleen geldig binnen Europa. Deze verzekering dekt alleen de bijstand die ze verlenen in het verhalen van de geleden schade. Zij vergoedt dus niet de geleden schade die is opgetreden tijdens het voorval. Daarnaast dekken zij ook niet de gemaakte advocaatkosten als deze door jezelf is ingeschakeld.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA).
Deze verzekering dekt zowel materiële schade als letselschade indien er sprake is van wettelijke aansprakelijkheid die door jou aan andere personen is toegebracht tijdens de wielersportevenementen. Dit heeft geen betrekking op schade of letsel tussen onderlinge renners omdat dit bij Sport en Spel uitgesloten is. 
Veel Nederlanders hebben al een aansprakelijkheidsverzekering standaard afgesloten bij een verzekeraar. Echter in een aantal polissen van verzekeraars gelden bepaalde uitsluitingen. De KNWU verzekering dekt in het geval van uitsluiting alsnog de schade, mits je hiervoor wettelijk aansprakelijk bent.
Hierbij kun je denken aan letsel of schade aan buitenstaanders tijdens wedstrijden of clubtrainingen.

De aanmelding van het lidmaatschap loopt via de verenigingen. De kosten van het basislidmaatschap van € 12,00 (2022) worden rechtstreeks met de verenigingen verrekend (bedrag wordt jaarlijks opnieuw bepaald).

Let op: het basislidmaatschap is geen licentie!
Ieder basislid heeft een eigen KNWU lidmaatschapsnr. (naast een eventuele licentie)
.

Licentie KNWU

Om te kunnen deelnemen aan (club)wedstrijden moet je lid zijn of worden van een vereniging om daarna een licentie aan te vragen bij de KNWU.
Via ‘MijnKNWU’ moet je inloggen en daarna kan de benodigde licentie worden aangevraagd. Dit gaat buiten de vereniging om en kan daarom ook alleen bij de KNWU aangevraagd en verlengd worden.

De KNWU kent verschillende wedstrijdlicenties voor diverse categorieën. De looptijd van een licentie is 1 kalenderjaar: van 1 januari tot en met 31 december van dat jaar.
Je leeftijd en niveau bepalen welke licentie je kan kiezen.
Je trainer kan je vertellen welke licentie voor jou van belang is.

Met ingang van 2021 is er een nieuwe licentie bijgekomen: STARTLICENTIE (kosten zijn per leeftijdscategorie verschillend)
Deze heb je nodig als je wilt deelnemen aan FUNklasse wedstrijden, club/ interclubwedstrijden, BMX-afdelingswedstrijden en het NK Clubs.
Voor Vossenjachten is deze licentie NIET nodig.

Voor meer informatie over KNWU licenties:  https://kenniscentrum.knwu.nl/nl_NL/licenties1
Hier kun je ook alles terugvinden over het aanvraagproces, maar ook m.b.t. het wisselen van licenties etc.

Kosten KNWU Licenties 2022 (volgens opgave KNWU website)
Startlicentie (23+)              €  30,60
Startlicentie (U23)             €   24,45
Startlicentie (U19)             €   18,35
Startlicentie (U17)             €   18,35
Startlicentie (U15)             €   12,25
Startlicentie (U12)             €   12,25
Nieuweling 1e jaars           €   84,35
Nieuweling 2e jaars           €   84,35
Amateur                               €  129,60
Sportklasse                          €  112,45
Belofte                                  €  254,25

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt steeds van 1 januari tot en met 31 december.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen als uiterlijk 4 weken vóór 31 december wordt opgezegd door middel van een mail aan: ledenadministratie@westlandwilvooruit.nl. Bij niet of te late opzegging geeft het lid te kennen dat het lidmaatschap automatisch een jaar door mag lopen en is ook voor het volgende jaar contributie verschuldigd.

Contact over lidmaatschap

Voor alle vragen m.b.t. lidmaatschapszaken: ledenadministratie@westlandwilvooruit.nl

Pin It on Pinterest