Beleid Veilig Sportklimaat/VOG NOC*NSF

Veilig sportklimaat

Westland Wil Vooruit wil staan voor een veilig sportklimaat voor al haar leden.
Wij volgen daarom de richtlijnen die door het NOC*NSF zijn opgesteld.
Preventief beleid seksuele intimidatie
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Een van de maatregelen die wordt aanbevolen door NOC*NSF en de KNWU ter preventie van seksueel ongewenst gedrag is het invoeren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen.
Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag?
Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team begeleiden bij een sportvereniging.
Besluit Dagelijks Bestuur over VOG
Het Dagelijks Bestuur wil de veiligheid van haar leden zeer serieus nemen en heeft daarom besloten om van zowel de leden als niet-leden, die bij WWV werken met minderjarigen en/of met mensen met een verstandelijke beperking, een VOG te verlangen.
In het voorjaar van 2021 is het VOG project binnen WWV opgestart. De VOG is middels een bestuursbesluit verplicht gesteld voor alle trainers, begeleiders, commissieleden, bestuursleden, verzorgers etc.
Kortom voor alle vrijwilligers met een functie binnen WWV.
Geen wantrouwen
Het invoeren van een verplicht VOG is geen kwestie van wantrouwen, maar een extra signaal dat we een veilig sportklimaat voor minderjarigen en kwetsbare groepen bij WWV zeer ter harte nemen.
DigiD nodig voor aanvraag VOG
Om elektronisch een VOG aan te vragen moet je beschikken over een DigiD. Een DigiD is een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je kunt inloggen op websites van de overheid om zaken te regelen. Heb je nog geen DigiD, dan kan je die aanvragen via https://digid.nl/aanvragen.
VOG gratis
Voor de vrijwilligers van WWV is het verkrijgen van een VOG gratis.
Verkrijgen VOG
WWV vraagt, m.b.v. de bij haar bekende NAW- en persoonlijke gegevens van de vrijwilliger een VOG verklaring aan. De vrijwilliger ontvangt een email van Justis, welke per DigiD zal moeten worden bevestigd.
Justis beslist over verlenen VOG
Justis is de screeningsdienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Justis beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of je een VOG krijgt. Voordat een beslissing wordt genomen, wordt eerst je justitieel verleden gescreend. Je krijgt een VOG als uit het onderzoek blijkt dat je geen strafbare feiten op je naam hebt staan. Is er wel sprake van strafbare feiten, dan beoordeelt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Zijn de gevonden strafbare feiten relevant voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd, dan krijgt je geen VOG.
Origineel VOG afgeven
Binnen 2 tot 4 weken zal je, na goedkeuring van Justis de VOG per post ontvangen. Na ontvangst maak je een kopie voor je zelf en stuur je het originele document aan de secretaris van het dagelijks bestuur:
Diana den Haan,
postbus 41,
2671 ZG Honselersdijk
Archiveren VOG
WWV archiveert het VOG-document.
Een gekopieerde of gescande VOG geldt niet als officieel document.
Geldigheidsduur VOG
De VOG is een momentopname en kent geen wettelijke geldigheidsduur. Bij WWV is besloten dat betrokkenen 1x per 3 jaar een nieuwe VOG dienen te overleggen en wel vóór 1 februari van het betreffende kalenderjaar.
Consequenties geen VOG
Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege moverende redenen, niet aan een VOG- aanvraag mee te werken. Met ingang van het seizoen 2021-2022  stelt WWV  het overleggen van een VOG echter verplicht aan de betreffende personen.
Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen derhalve met ingang van het seizoen 2021-2022 geen functie meer bekleden waarbij direct contact met minderjarigen en/of kwetsbare groepen aan de orde is.
Wat als VOG niet wordt toegekend
Voordat een VOG definitief wordt geweigerd, ontvang je eerst een voornemen tot afwijzen. Hierin staan de redenen van de voorgenomen afwijzing. Je kunt schriftelijk aangeven waarom je vindt dat je de verklaring wel moet krijgen. Als het definitieve oordeel alsnog negatief blijft, dan krijg je een afwijzende beschikking. Ook hier kun je nog bezwaar tegen aantekenen. Wanneer je uiteindelijk geen VOG kunt overhandigen aan WWV, dan is het aan jou om hierover een open gesprek met WWV aan te gaan.
Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de websites http://www.nocnsf.nl/vog
Vragen
Als je nog vragen hebt, mail dan naar secretaris@westlandwilvooruit.nl
Vertrouwenscontactpersonen
Helaas kan een sporter wel eens in een situatie terechtkomen die als (seksueel) intimiderend kan worden ervaren. Dit komt helaas meer voor dan dat men wil of verwacht. Als de sporter ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning of simpelweg een advies of luisterend oor.
Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. WWV heeft twee vertrouwenscontactpersonen, te weten:
Kees van der Zanden, telefoon: 06-12083218
Miranda van Koppen, telefoon: 06-30656754
De Vertrouwenscontactpersoon zal naar je verhaal luisteren en helpen te zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie zal strikt vertrouwelijk behandeld worden. De Vertrouwenscontactpersoon kan tevens  helpen om een klacht in te dienen bij het bestuur van WWV, sportbond of politie.
Maar gewoon even praten kan natuurlijk ook.

 

Pin It on Pinterest